شکست پیشروی مزدوران سعودی به سمت جبل قیس در جیزان / هلاکت فرمانده جبهه لوزم و الکریفات

تازه ترین تحولات میدانی یمن؛

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error’, ‘Errors’, event.message);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player setup Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});
jwplayer().on(‘error’, function (event) {
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error’, ‘Errors’, event.message);
$(‘.playercontainer’).addClass(“notsupport”);
$(‘.playercontainer’).html(““);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player common Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۳:۰۲


پیشروی مزدوران آل سعود و آمریکا در منطقه الازهور در جبل قیس در جیزان با شکست مواجه شد.

سخاد – یمن

صلاح عبدالمغنی الصلاحی معاون فرمانده جبهه لوزم و الکریفات وابسته به مزدوران آل سعود با آتش ارتش و کمیته های مردمی یمن در منطقه الصرمین در شرق شهر تعز کشته شد .

یک منبع ارتش یمن گفت که یک خودروی مزدوران به خاطر انفجار بمب در روستای الالواح در منطقه الضباب در غرب شهر تعز منهدم شد

انفجار بمب صوتی در کنار مدرسه حاتم الطایی در حی الغربی در قامشلی که به خسارات مادی انجامید

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

مطالب مشابه