تیپ پرسپولیسی سابق و همسرش در خارج از کشور! + عکس

طراحی نمای متحرک پارکینگ طبقاتی با ویژگی ذخیره انرژی

طراحی نمای متحرک پارکینگ طبقاتی با ویژگی ذخیره انرژی

طراحی نمای متحرک ساختمان های معماری با ویژگی های پایدار یا هایتک بسیار گسترش یافته و در انواع ساختمان های معماری با عملکردهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. یک هنرمند آمریکایی با همکاری شرکت معماری هایسل طراحی نمای پارکینگ طبقانی فرودگاه ” ” با ویژگی های معماری پایدار ارائه کردند.

مطالب مشابه